Diplomandi

29/01/2019

Prijavljene su dvije teme diplomskih radova koje trebaju biti odobrene od fakulteta.

Utjecaj magnetskog polja na skriveno stanje vala gustoće naboja

Za sve informacije javiti se na: ddominko@ifs.hr

Mjerenje statičke električne polarizacije feroelektrika

Za sve informacije javiti se na: tivek@ifs.hr